Australia Awards Hadi Soesastro Prize, February 2014 - foreignminister