Bali Democracy Forum, November 2013 - foreignminister
Bali Democracy Forum family photo. Pic: Josh Estey/DFA

Bali Democracy Forum family photo. Pic: Josh Estey/DFA