Visit to Washington DC, USA, April 2012 - foreignminister